Kontakty

Obecní úřad Šestajovice
Husova 60
250 92 Šestajovice

Telefon: 281 961 479
E-mail: info@sestajovice.cz

Mapa Kontakty OÚ

14.11.2011

Informace dle § 5 odst 1 zákona č.106/1999 Sb.


povinný subjekt: Obec Šestajovice

 

písm. a) Důvod a způsob založení subjektu

Důvodem založení subjektu je zajištění veřejné správy v katastrálním území Šestajovice u Prahy.

Subjekt založen zápisem do příslušného registru. (v současnosti Registr ekonomických subjektů) 

písm. b) Organizační struktura, způsob získání informací

Organizační struktura: zastupitelstvo obce, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce (finanční, kontrolní, stavební a školský výbor).

Místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob: písemným podáním na Obecní úřad Šestajovice, Husova 60, Šestajovice nebo na email epodatelna@sestajovice.cz.

písm. c) Způsob podání opravného prostředku

Opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu lze podat písemným podáním na Obecní úřad Šestajovice, Husova 60, Šestajovice. Lhůty a způsob podání se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem 500/2004 Sb., správní řád a zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

písm. d) Postup při vyřizování žádostí

Postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat, se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem 500/2004 Sb., správní řád a zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

písm. e) Přehled nejdůležitějších předpisů

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu:

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

písm. f) Sazebník úhrad za poskytování informací

Není stanoveno.

písm. g) Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací

Výroční zpráva za předcházející kalendářní rok o činnosti povinného subjektu v oblasti poskytování informací.

písm. h) Výhradní licence 

Výhradní licence pro další šíření poskytované informace podle § 14a odst. 4 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nebyla povinným subjektem poskytnuta.

písm. i)  Usnesení o výši úhrad

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7, zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:

nevydáno

písm. j) Adresa elektronické podatelny

epodatelna@sestajovice.cz