Kontakty

Obecní úřad Šestajovice
Husova 60
250 92 Šestajovice

Telefon: 281 961 479
E-mail: info@sestajovice.cz

Mapa Kontakty OÚ

Publicita


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08/2019
Obec získala dotaci na projekt Systém sběru papíru a plastu od domu Šestajovice. Dotace byla poskytnuta Ministerstvem životního prostředí z Evropských strukturálních a investičních fondů.
Projekt: Systém sběru papíru a plastu od domu Šestajovice
Výše dotace: 886 978,40 Kč
Poskytovatel dotace: Evropská unie, Ministerstvo životního prostředí
Program: Operační program životního prostředí
Název výzvy: MŽP_104. výzva, PO 3, SC 3.2, kolová
Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_104/0009380

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08/2019
Obec získala dotaci na vybudování nového atletického oválu. Dotaci poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj.
Projekt: Výstavba atletického oválu pro ZŠ Šestajovice
Výše dotace: 5 000 000 Kč
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj
Program: Podpora obnovy sportovní infrastruktury
Číslo projektu:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08/2019
Obec získala dotaci na opravu povrchu v ulicích Krátká a Ve Skalkách. Dotaci poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj.
Projekt: Oprava povrchu v ulicích Krátká a Ve Skalkách Šestajovice
Výše dotace: 2 307 763 Kč
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj
Program: Podpora obnovy místních komunikací
Číslo projektu:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01/2019
Obec získala dotaci na intenzifikaci ČOV. Dotace byla poskytnuta Státním fondem životního prostředí.
Projekt: Intenzifikace ČOV Šestajovice
Výše dotace: 9 709 946 Kč
Poskytovatel dotace: Státní fond životního prostředí ČR
Program: Národní program životního prostředí
Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007239


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10/2018
Technické služby obce spol. s r.o. získaly dotaci na pořízení užitkového elektromobilu. Dotace byla poskytnuta ze Státního fondu životního prostředí ČR.
Národní program Životní prostředí
Prioritní oblast: Životní prostředí ve městech a obcích
Podporované aktivity: Podpora alternativních způsobů dopravy
Žadatel: Technické služby obce Šestajovice spol. s r.o.
Předmět podpory: Pořízení užitkového vozu pro Šestajovice
Výše podpory: 600 000 Kč

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06/2018
Obec získala dotaci na projekt Stavební úpravy chodníků podél ulice Komenského v obci Šestajovice. Dotace byla poskytnuta Státním fondem dopravní infrastruktury.
Projekt: Stavební úpravy chodníků podél ulice Komenského v obci Šestajovice
Výše dotace: 2 942 000 Kč
Poskytovatel dotace: Státní fond dopravní infrastruktury
Registrační číslo projektu: ISPROFOND 5217510305

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09/2017
Obec získala dotaci na výstavbu sběrného dvora. Dotace byla poskytnuta Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí.
Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Identifikační číslo: 115D314020369
Název Akce/Projektu: Výstavba sběrného dvora v obci Šestajovice
Výše dotace: 11 465 830 Kč
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09/2017
Obec získala dotaci na výstavbu podzemních kontejnerů na tříděný odpad. Dotace byla poskytnuta z Operačního programu životní prostředí 2014-2020.

Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí
Identifikační číslo: 115D314020749
Název Akce/Projektu: Podzemní kontejnery pro obec Šestajovice
Výše dotace: 2 495 918 Kč

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07/2017
Obec získala dotaci na vybavení jednotky Sboru dobrovolných hasičů Šestajovice, konkrétně na přetlakové dýchací přístroje. Dotace byla poskytnuta z Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS.

Poskytovatel: Středočeský kraj
Evidenční číslo žádosti: HAS/SDH/032414/2017
Název Akce/Projektu: Pořízení přetlakových dýchacích přístrojů pro JSDH Šestajovice
Tematické zadání: SDH - Vybavení jednotek SDH obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky požární ochrany
Oblast podpory: Vybavení JSDH obcí izolovanými dýchacími přístroji přetlakovými
Výše dotace: 147 200 Kč

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07/2017
Obec získala dotaci ze SFDI na stavební úpravy chodníků podél ulice Revoluční se zaměřením na úpravy povrchu chodníků a přechodů pro chodce. Akce přinese zvýšení bezpečnosti chodců na hlavním obecním chodníku.

Poskytovatel: Státní fond dopravní infrastruktury
Identifikační číslo: ISPROFOND 5217510214
Název akce: Stavební úpravy chodníků podél ulice Revoluční - bezpečnostní úpravy přechodů pro chodce
Výše dotace: 5 184 000 Kč

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05/2017
Obec získala dotaci od MŠMT na vybudování výtahu v hlavní budově základní školy. Tím dojde ke zlepšení podmínek pro vzdělávání osob s fyzickým omezením.

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Identifikační číslo: 133D322000001
Program: 13332 - Podpora zajištěn vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů
Název akce: Bezbariérové řešení ZŠ Šestajovice - instalace výtahu
Výše dotace: 859 015,17 Kč

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03/2017
Obec získala dotaci od MF na výstavbu nové budovy základní školy. Tato budova umožní rozšíření kapacity ZŠ o 5 tříd (5 x 24 žáků) a kapacity MŠ o 1 třídu (25 dětí).

Poskytovatel: Ministerstvo financí
Identifikační číslo: 298D213000094
Program: 29821 - Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny regionálního školství
Název akce: Obec Šestajovice - Rozšíření kapacity ZŠ v obci Šestajovice - IV. etapa
Výše dotace: 17 872 000 Kč

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koncem roku 2017 přibylo v Šestajovicích u hlavní komunikace hned několik nových chodníků. Prvním byl chodník mezi ulicí U Hřiště a autobusovou zastávkou Balkán. Tento chodník vybudovaly technické služby obce.
Tento projekt byl spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst
Název projektu: Výstavba chodníku v Revoluční ulici v obci Šestajovice
Evidenční číslo projektu: FRO/POV/029003/2016
Oblast podpory: Komunikace a chodník
Místo realizace projektu: Středočeský kraj, obec Šestajovice
Datum zahájení realizace projektu: 13.10.2016
Datum ukončení projektu: 02.12.2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po otevření nové sportovní haly velmi rychle došlo k jejímu naplnění. Je dobře, že zájem o sport z řad občanů je tak vysoký.
Obec chce rozvoj sportu v Šestajovicích výrazně podporovat, a proto vytváří stále nové podmínky pro sport. Dalším počinem v tomto směru byla rekonstrukce školního hřiště, jejíž součástí byla výstavba nové nafukovací sportovní haly.
Celá akce stála 2,5 mil Kč. Obec proto podala žádost o příspěvek u Nadace ČEZ.
Správní rada Nadace ČEZ žádost obce o poskytnutí nadačního příspěvku na projekt Rekonstrukce školního hřiště schválila. Výše příspěvku naší obci nadace ČEZ je 400 000 Kč.

nadace ČEZ


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu

Veřejně prospěšné práce


Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?
V letech 2015 - 2017 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu realizovaného v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost, příp. v Operačním programu Zaměstnanost. Oba operační programy jsou financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
V období od 1.8.2015 do 31.7.2016 bylo u zaměstnavatele Technické služby obce Šestajovice spol. s r.o. , v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na VPP částkou 77 747 Kč, z toho maximálně 85 % tvořil příspěvek z Evropského sociálního fondu.
Pracovní místa podpořená v rámci VPP jsou zaměřena zejména na úklid a údržbu veřejných prostranství, komunikací a zeleně ve městě, s cílem zaměstnání obtížně umístitelných osob na volném trhu práce. Jedná se především o osoby s nižší úrovní vzdělání, dlouhodobou nezaměstnaností, vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením (omezením) apod., kterým tak bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu. Takto podpořená pracovní místa jsou zejména přínosem k celkovému zlepšení vzhledu a životního prostředí města a v neposlední řadě i významnou finanční pomocí městského rozpočtu.