Kontakty

Obecní úřad Šestajovice
Husova 60
250 92 Šestajovice

Telefon: 281 961 479
E-mail: info@sestajovice.cz

Mapa Kontakty OÚ

Publicita


04/2023
Obec získala dotaci na pořízení nádob na bioodpad pro svoz od domů a na nový svozový vůz. Dotaci poskytla Evropská unie.
Název akce: Systém sběru bioodpadů Šestajovice
Výše dotace: 2.838.660 Kč
Poskytovalet dotace: Evropská unie
Název programu: Operační program životního prostředí
Registrační číslo: CZ.05.01.05/05/22_004/0000153

Evropská unie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03/2023
Obec získala dotaci na pořízení nákladního elektroauta pro TS obce. Dotaci poskytl Státní fond životního prostředí ČR.
Název akce: Pořízení nákladního elektroauta pro Technické služby obce Šestajovice spol. s r.o.
Výše dotace: 840.000 Kč
Poskytovalet dotace: Státní fond životního prostředí ČR
Výzva: NPŽP 3/2022
Číslo rozhodnutí: 5220300232

Logo, SFŽP

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07/2022
Obec získala dotaci na revitalizaci valu za budovou základní školy. Dotaci poskytl Státní fond životního prostředí ČR.
Název akce: Revitalizace valu za školou Šestajovice
Výše dotace: 249.022.22 Kč
Poskytovalet dotace: Státní fond životního prostředí ČR
Výzva: NPŽP 4/2022
Číslo rozhodnutí: 1210400691

Logo, SFŽP

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03/2022
Obec získala dotaci na pořízení nového dopravního automobilu pro Jednostu Sboru dobrovolných hasičů Šestajovice. Dotaci poskytlo Ministerstvo vnitra ČR.
Název akce: Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Šestajovice
Výše dotace: 450.000 Kč
Poskytovalet dotace: Ministerstvo vnitra ČR
Název programu: 01424 - Dotace pro jednotky SDH obcí
Identifikační číslo: 014D241001138

MV ČR

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03/2022
Obec získala dotaci na vybudování nového atletického areálu. Dotaci poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj.
Projekt: Výstavba atletického oválu pro ZŠ Šestajovice - II. etapa
Výše dotace: 4.502.086 Kč
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj
Program: 11782 - Podpora rozvoje regionů

Logo, MMR

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05/2021
Cílem projektu je, prostřednictvím realizace klíčových aktivit, optimalizovat a následně automatizovat či robotizovat vybrané procesy Obecního úřadu Šestajovice za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb v rámci daných procesů, zrychlení výkonu procesů prostřednictvím vhodného softwarového nástroje a ušetření lidských a finančních zdrojů při výkonu těchto procesů, zpracovat Komunikační strategii obce na období 4 let (střednědobý výhled) a pořídit elektronickou úřední desku, a to vč. podpory profesionalizace a odbornosti lidských zdrojů Obecního úřadu v řešených oblastech klíčových aktivit projektu.
V rámci projektu budou realizovány tři klíčové aktivity:
  • KA 01: Procesní řízení – automatizace / robotizace procesů
  • KA 02: Přívětivý úřad – nástroje komunikace s veřejností:
  •      Zpracování Komunikační strategie obce na období 4 let
  •      Pořízení elektronické úřední desky
  •      Vzdělávání v oblasti komunikačních a prezentačních dovedností směrem k veřejnosti prostřednictvím moderních nástrojů komunikace
  • KA 03: Zajištění řízení a administrace projektu
Projekt: Přívětivý úřad Šestajovice
Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/19_109/0016883
Termín realizace: 1. 4. 2021 - 31. 3. 2022
Celkové zůsobilé výdaje: 1.865.453,75 Kč

EU Evropský sociální fond

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01/2021
Obec získala dotaci na projekt Domovní kompostéry Šestajovice. Dotace byla poskytnuta Ministerstvem životního prostředí z Fondu soudružnosti v rámci Operačního programu životní prostředí.
Projekt: Domovní kompostéry Šestajovice
Výše dotace: 1 995 290 Kč
Poskytovatel dotace: Evropská unie
Fond: Fond soudružnosti
Program: Operační program životní prostředí

Logo, EU, Fond soudružnosti

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12/2020
Obec získala dotaci na rekonstrukci čistírny odpadních vod. Dotace byla poskytnuta ze Státního fondu životního prostředí České republiky.
Projekt: Intenzifikace ČOV Šestajovice
Poskytovatel dotace: Státní fond životního prostředí České republiky
Program: Národní program životního prostředí
Celkové náklady projektu: 25.946.184 Kč
Výše dotace: 9.708.671 Kč

Logo, SFŽP

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


08/2019
Obec získala dotaci na záchranný stan COMFY 25 vč. elektrického nafukovadla pro Sbor dobrovolných hasičů Šestajovice. Dotace byla poskytnuta z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS.
Projekt: Vybavení JSDH Šestajovice věcnými prostředky požární ochrany obyvatelstva
Poskytovatel dotace: Středočeský kraj
Fond: Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
Název podpory: Vybavení jednotek SDH obcí věcnými prostředky požární ochrany - ochrana obyvatelstva
Celkové náklady projektu: 100 000 Kč
Výše dotace: 95 000 Kč
Registrační číslo projektu: HAS/SDHOO/037818/2019

Logo StČ kraj - česká verze

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08/2019
Obec získala dotaci na projekt Systém sběru papíru a plastu od domu Šestajovice. Dotace byla poskytnuta Ministerstvem životního prostředí z Evropských strukturálních a investičních fondů.
Projekt: Systém sběru papíru a plastu od domu Šestajovice
Výše dotace: 886 978,40 Kč
Poskytovatel dotace: Evropská unie, Ministerstvo životního prostředí
Program: Operační program životního prostředí
Název výzvy: MŽP_104. výzva, PO 3, SC 3.2, kolová
Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_104/0009380

Logo, Evropské s a i fondy, OPŽP

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08/2019
Obec získala dotaci na vybudování nového atletického oválu. Dotaci poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj.
Projekt: Výstavba atletického oválu pro ZŠ Šestajovice
Výše dotace: 5 000 000 Kč
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj
Program: Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Logo, MMR

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08/2019
Obec získala dotaci na opravu povrchu v ulicích Krátká a Ve Skalkách. Dotaci poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj.
Projekt: Oprava povrchu v ulicích Krátká a Ve Skalkách Šestajovice
Výše dotace: 2 307 763 Kč
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj
Program: Podpora obnovy místních komunikací

Logo, MMR

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10/2018
Technické služby obce spol. s r.o. získaly dotaci na pořízení užitkového elektromobilu. Dotace byla poskytnuta ze Státního fondu životního prostředí ČR.
Národní program Životní prostředí
Prioritní oblast: Životní prostředí ve městech a obcích
Podporované aktivity: Podpora alternativních způsobů dopravy
Žadatel: Technické služby obce Šestajovice spol. s r.o.
Předmět podpory: Pořízení užitkového vozu pro Šestajovice
Výše podpory: 600 000 Kč

Logo, SFŽP

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06/2018
Obec získala dotaci na projekt Stavební úpravy chodníků podél ulice Komenského v obci Šestajovice. Dotace byla poskytnuta Státním fondem dopravní infrastruktury.
Projekt: Stavební úpravy chodníků podél ulice Komenského v obci Šestajovice
Výše dotace: 2 942 000 Kč
Poskytovatel dotace: Státní fond dopravní infrastruktury
Registrační číslo projektu: ISPROFOND 5217510305

Logo, SFDI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09/2017
Obec získala dotaci na výstavbu sběrného dvora. Dotace byla poskytnuta Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí.
Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Identifikační číslo: 115D314020369
Název Akce/Projektu: Výstavba sběrného dvora v obci Šestajovice
Výše dotace: 11 465 830 Kč
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09/2017
Obec získala dotaci na výstavbu podzemních kontejnerů na tříděný odpad. Dotace byla poskytnuta z Operačního programu životní prostředí 2014-2020.

Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí
Identifikační číslo: 115D314020749
Název Akce/Projektu: Podzemní kontejnery pro obec Šestajovice
Výše dotace: 2 495 918 Kč

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07/2017
Obec získala dotaci na vybavení jednotky Sboru dobrovolných hasičů Šestajovice, konkrétně na přetlakové dýchací přístroje. Dotace byla poskytnuta z Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS.

Poskytovatel: Středočeský kraj
Evidenční číslo žádosti: HAS/SDH/032414/2017
Název Akce/Projektu: Pořízení přetlakových dýchacích přístrojů pro JSDH Šestajovice
Tematické zadání: SDH - Vybavení jednotek SDH obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky požární ochrany
Oblast podpory: Vybavení JSDH obcí izolovanými dýchacími přístroji přetlakovými
Výše dotace: 147 200 Kč

Logo StČ kraj - česká verze
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07/2017
Obec získala dotaci ze SFDI na stavební úpravy chodníků podél ulice Revoluční se zaměřením na úpravy povrchu chodníků a přechodů pro chodce. Akce přinese zvýšení bezpečnosti chodců na hlavním obecním chodníku.

Poskytovatel: Státní fond dopravní infrastruktury
Identifikační číslo: ISPROFOND 5217510214
Název akce: Stavební úpravy chodníků podél ulice Revoluční - bezpečnostní úpravy přechodů pro chodce
Výše dotace: 5 184 000 Kč

Logo, SFDI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05/2017
Obec získala dotaci od MŠMT na vybudování výtahu v hlavní budově základní školy. Tím dojde ke zlepšení podmínek pro vzdělávání osob s fyzickým omezením.

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Identifikační číslo: 133D322000001
Program: 13332 - Podpora zajištěn vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů
Název akce: Bezbariérové řešení ZŠ Šestajovice - instalace výtahu
Výše dotace: 859 015,17 Kč

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03/2017
Obec získala dotaci od MF na výstavbu nové budovy základní školy. Tato budova umožní rozšíření kapacity ZŠ o 5 tříd (5 x 24 žáků) a kapacity MŠ o 1 třídu (25 dětí).

Poskytovatel: Ministerstvo financí
Identifikační číslo: 298D213000094
Program: 29821 - Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny regionálního školství
Název akce: Obec Šestajovice - Rozšíření kapacity ZŠ v obci Šestajovice - IV. etapa
Výše dotace: 17 872 000 Kč

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017
Koncem roku 2017 přibylo v Šestajovicích u hlavní komunikace hned několik nových chodníků. Prvním byl chodník mezi ulicí U Hřiště a autobusovou zastávkou Balkán. Tento chodník vybudovaly technické služby obce.
Tento projekt byl spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst
Název projektu: Výstavba chodníku v Revoluční ulici v obci Šestajovice
Evidenční číslo projektu: FRO/POV/029003/2016
Oblast podpory: Komunikace a chodník
Místo realizace projektu: Středočeský kraj, obec Šestajovice
Datum zahájení realizace projektu: 13.10.2016
Datum ukončení projektu: 02.12.2016

Logo StČ kraj - česká verze

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017
Po otevření nové sportovní haly velmi rychle došlo k jejímu naplnění. Je dobře, že zájem o sport z řad občanů je tak vysoký.
Obec chce rozvoj sportu v Šestajovicích výrazně podporovat, a proto vytváří stále nové podmínky pro sport. Dalším počinem v tomto směru byla rekonstrukce školního hřiště, jejíž součástí byla výstavba nové nafukovací sportovní haly.
Celá akce stála 2,5 mil Kč. Obec proto podala žádost o příspěvek u Nadace ČEZ.
Správní rada Nadace ČEZ žádost obce o poskytnutí nadačního příspěvku na projekt Rekonstrukce školního hřiště schválila. Výše příspěvku naší obci nadace ČEZ je 400 000 Kč.

nadace ČEZ