Kontakty

Obecní úřad Šestajovice
Husova 60
250 92 Šestajovice

Telefon: 281 961 479
E-mail: info@sestajovice.cz

Mapa Kontakty OÚ

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Obec Šestajovice jako právnická osoba i jako orgán veřejné moci zpracovává osobní údaje a plní při tom povinnosti správce těchto údajů výhradně v souladu s právními důvody stanovenými v článku 6 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „ONOOÚ“), označovaného obecně zkratkou GDPR (ze zkráceného anglického názvu ONOOÚ: General Data Protection Regulation).

Bližší informace o ONOOÚ a další související informace lze nalézt např. zde:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

https://www.uoou.cz/zakladni-prirucka-k-gdpr/ds-4744/p1=4744

 

Obec Šestajovice níže uvedenými informacemi plní svou povinnost správce informovat subjekty údajů o jím prováděných zpracováních osobních údajů, a o uplatňování práv subjektu údajů vůči správci podle ONOOÚ. 

 

Osobními údaji jsou veškeré informace dovolující identifikovat žijící fyzickou osobu – subjekt údajů. Identifikovatelnou fyzickou osobou je ten, koho lze přímo či nepřímo identifikovat odkazem na určitý identifikátor (například jméno, identifikační číslo, lokační údaje nebo síťový identifikátor) nebo odkazem na jeden či více zvláštních prvků jeho fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity.

 

Zpracováním osobních údajů jsou jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů žijících fyzických osob prováděné pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, např. shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

 

Obec jako správce shromažďuje a dále zpracovává jen nezbytné osobní údaje, v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu, a to zejména pro plnění úkolů ve veřejném zájmu, kterými je pověřena nebo v souvislosti s výkonem samostatné působnosti orgánu veřejné moci, dále pro splnění právních povinností, které se na obec vztahují, na základě oprávněného zájmu obce nebo pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, případně pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. Ve výjimečných případech jsou osobní údaje správcem shromažďovány a dále zpracovávány na základě souhlasu subjektů údajů. Souhlas v takovém případě vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů, a jeho součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat. Účel zpracování osobních údajů eviduje obec pro jednotlivé agendy v záznamech o činnostech zpracování podle článku 30 ONOOÚ. Zpracovávané osobní údaje nejsou správcem předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není správci uložena právním předpisem, anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas. V níže uvedeném odkazu („Účely zpracování osobních údajů Obcí Šestajovice“) obec informuje také o zpracováních osobních údajů, která na základě konkrétních zákonů provádí v oblasti přenesené působnosti pro stát – Českou republiku. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů subjektů údajů.

 

 

Kontaktní údaje správce:

Obec Šestajovice

Husova 60

250 92 Šestajovice

Datová schránka: vm4b5e2
Telefon: 281 961 479
E-mail:
info@sestajovice.cz

 

Správce na základě povinnosti uložené mu ONOOÚ, jmenoval PhDr. Danu Veselskou, Ph.D. Pověřenkyní pro ochranu osobních údajů. Pověřenkyně plní úkoly dle článku 39 ONOOÚ a je kontaktní osobou a zmocněným zástupcem správce pro řešení dotazů, požadavků nebo žádostí subjektů údajů.

 

Kontakt Pověřenkyně pro ochranu osobních údajů:

Email: Poverenec_gdpr.obec@sestajovice.cz

 

Svá práva a požadavky uplatňují subjekty údajů u Pověřenkyně pro ochranu osobních údajů. Správce zmocnil Pověřenkyni ke všem úkonům souvisejícím s administrací vyřízení žádostí subjektů údajů podle ONOOÚ podaných vůči správci, včetně zajištění komunikace se subjekty údajů. V relevantních případech je možné se na Pověřenkyni obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování, dále vznést námitku proti zpracování či uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle ONOOÚ. Rovněž se na Pověřenkyni mohou subjekty údajů obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu za účelem odvolání souhlasu podle článku 7, odst. 3 ONOOÚ – toto právo však mohou subjekty údajů zároveň uplatnit přímo u správce, na e-mailové adrese obecního úřadu info@sestajovice.cz. Pověřenkyně pro ochranu osobních údajů je vázána mlčenlivostí, požadavky a žádosti o uplatnění práv subjektů údajů vyhodnotí, předá správci spolu s doporučeními k jejich řešení, v případě potřeby poskytne subjektům údajů konzultaci a zajistí informovanost subjektů o formě a způsobu vyřízení jejich práva či požadavku.

 

Pokud Obec Šestajovice Vaše osobní údaje zpracovává jako správce, máte právo:

A.      Dotázat se, zda a jaké Vaše osobní údaje obec zpracovává, a žádat jejich kopii. V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, bude obec požadovat úhradu přiměřených nákladů. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek může být ze strany správce také zcela odmítnut.

B.      Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abych obec jejich zpracování omezila (podrobněji články 16, 17 a 18 ONOOÚ).

C.      V případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím obec plní úkol ve veřejném zájmu nebo výkon veřejné moci, kterým je pověřena (článek 6, odst. 1, písm. e) ONOOÚ), nebo koná ve svém oprávněnému zájmu (článek 6, odst. 1, písm. f) ONOOÚ), máte právo podat proti tomuto zpracování námitku (podrobněji článek 21 ONOOÚ).

D.      Získat podrobnější informace o zpracování svých osobních údajů, vztahující se k jednotlivým zpracovávaným agendám (viz dále odkaz „Účely zpracování osobních údajů Obcí Šestajovice“).

E.       Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, který jste obci jako správci udělili (článek 6, odst. 1, písm. a), nebo článek 9, odst. 2, písm. a) ONOOÚ), máte právo tento souhlas kdykoli zrušit. Souhlas zrušíte tak, že na e-mailovou adresu obecního úřadu info@sestajovice.cz zašlete elektronickou poštou zprávu, v níž uvedete své identifikační osobní údaje (jméno, příjmení), specifikaci souhlasu a informaci, že udělený souhlas rušíte. Totéž můžete provést zasláním listinné zásilky stejného obsahu na adresu obecního úřadu (viz výše), nebo můžete souhlas v úředních hodinách úřadu zrušit přímo v sekretariátu obecního úřadu osobně.

F.       Pokud žádáte uplatnění Vašich práv a požadavků týkajících se Vašich osobních údajů zpracovávaných obcí podle odstavců A.–D. výše (ať již prostřednictvím Pověřenkyně pro ochranu osobních údajů nebo správce) musíte se identifikovat v nezbytném rozsahu: jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu a datum narození. Vyřízení urychlíte, pokud se obrátíte na Pověřenkyni pro ochranu osobních údajů nebo Obec Šestajovice způsobem prokazujícím Vaši totožnost: datovou schránkou, e‑mailem s uznávaným elektronickým podpisem nebo listinným podáním s ověřeným podpisem, případně se dostavíte osobně v úředních hodinách na obecní úřad s průkazem totožnosti.

G.      Požadavky subjektů údajů budou vždy řádně posouzeny a vyřízeny v souladu s příslušnými ustanoveními ONOOÚ. V případě, že subjekt údajů nesouhlasí s vyřízením svého požadavku či žádosti, má právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.