Kontakty

Obecní úřad Šestajovice
Husova 60
250 92 Šestajovice

Telefon: 281 961 479
E-mail: info@sestajovice.cz

Mapa Kontakty OÚ

Výstavba sběrného dvora

ilustrativní obrázek

V červnu 2018 začala obec výstavbu nového sběrného dvora. Stavba je již dokončena. Nyní probíhají administrativní řízení vedoucí k povolení k provozu.

Charakteristika stavebního pozemku

Navrhovaný prostor nového sběrného dvora se nachází v nezastavěné části obce Šestajovice v ochranném pásmu dálnice D11 v přímém sousedství se stávajícím areálem skládky stavebního materiálu. Vybraný pozemek určený k realizaci areálu sběrného dvora byl vybrán z důvodů jeho vzdálenější pozici vůči zástavbě obce, aby provoz areálu negativně neovlivňoval. Nicméně je dobře dopravně dostupný. Staveniště je svou polohou mimo obec Šestajovice ideálním prostorem pro realizaci uvažovaného záměru sběrného dvora. Prostor staveniště je rovinatý a svou výškou je přímo napojen na stávající polní cestu. Prostor polní cesty bude využit na novou příjezdovou komunikaci, která bude dopravně obsluhovat sběrný dvůr.

Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Záměrem investora je vybudovat nové sběrný dvůr pro odpady jakožto plochu pro umístění mobilních kontejnerů, včetně objektů pro třídění a lisování odpadů, skladové haly a vrátnice. Sběrné středisko umožňuje občanům zbavit se odpadů a uložit je na místo splňující technické, hygienické, etické a bezpečnostní podmínky v souladu s platnými právními předpisy. Sběrný dvůr v navrhovaném prostoru bude přijímat odpady od občanů obce Šestajovice.

Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

V objektu SO 100 bude instalována technologie pro zpracování tříděného odpadu. Navržena je dotříďovací linka tvaru „L“ s šikmým řetězovým přijímacím dopravníkem a vodorovným třídícím dopravníkem. Dispozičně je dopravník umístěn šikmým pásem proti vjezdovým vratům. V tomto místě bude v podlaze jímka pro shoz dovezeného odpadu, do které bude zapuštěn řetězový dopravník. Separace odpadu bude prováděna ručně na vodorovném dopravníku. Vytříděný odpad bude ukládán do boxů na vytříděný odpad a následně lisován v kontinuálním lisu s ručním nakládáním. Vytříděný a slisovaný odpad bude na dřevěných paletách skladován vně objektu pod přístřeškem.

Celková roční produkce vytříděného odpadu bude činit cca 500 t.

Dále budou požívány dopravně mechanizační prostředky, tj. hydraulické rudlíky a vysokozdvižný vozík s elektromotorovým pohonem. Pro přesunování tříděného odpadu bude mezi jednotlivými objekty používáno stejných dopravně mechanizačních prostředků. Pro ukládání vytříděných částí odpadů budou taktéž sloužit ocelové nosiče kontejnerů, které bude možné naložit a odvést za pomocí nákladních automobilů s mechanickým ramenem. Pro zvážení hmotnosti exportovaných vytříděných odpadů na nosičích kontejnerů nákladních automobilů budou používány mobilní nápravové silniční váhy (15 t), které budou mobilně propojeny s PC obsluhy vrátnice.

Dále v rámci zařízení pro komunitní zpracování biologicky rozložitelného odpadu. Vlastní proces komunitního kompostování bude probíhat v prostoru za objektem SO101 – Skladová hala. Tato hala bude zároveň sloužit pro přechodné ukládání naplněných vaků, popř. pro parkování strojní techniky. V rámci komunitní kompostárny bude využíváno zařízení štěpkovače, dezintegrátoru a míchače odpadu, kompostovacího stroje, frézovacího a prosévacího síta, radiálního ventilátoru, plastových vpichovacích ventilů, multifunkčního nosiče nářadí s čelním nakladačem a spotřebního materiálu.

Sběrný dvůr otevřen v květnu 2019.


Obec získala na výstavbu sběrného dvora dotaci. Dotace byla poskytnuta Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí.
Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Identifikační číslo: 115D314020369
Název Akce/Projektu: Výstavba sběrného dvora v obci Šestajovice
Výše dotace: 11 465 830 Kč